उपलब्धी

अनु क्र. तपशील अचिव्हमेंट मार्च २०१९
(लाखांमध्ये रु.)
अचिव्हमेंट मार्च २०२०
(लाखांमध्ये रु.)
मार्च २०२१ चे यश
(लाखांमध्ये)
१. शाखांची संख्या १३६+१ १३७+१ १३७+१
२. भाग भांडवल ७६४६.२० ७८४१.२७ ८२९३.२२
३. ठेव १९८१८५.१३ २१८३४४.३९ २१७९६६.०९
४. उधारी ०.०० ०.०० ०.००
५. कर्ज आणि अग्रिम ११९५६९.०४ ११६३०१.५९ ११६३०१.५९
६. गुंतवणूक १०२०९७.११ ११९९८६.१४ ९३४४४.५५
७. नफा तोटा ५२.३६ ३३६.७६ ४०१.३५
८. प्रति कर्मचारी व्यवसाय ३७५.५९ ४१५.७० ४६७.३३
९. प्रति शाखा उलाढाल २३१९.३७ २४०७.५२ २६१०.९६
१०. सीआरएआर +१०.२४ +१०.७३ +९.६६
११. नेटवर्थ १००४९.१३ १०५३५.५८ ११३०१.१५
१२. खेळते भांडवल २५९५४९.४१ २८३०१२.०९ २८२७२४.१३
१३. ऑडिट वर्ग बी बी बी