उपलब्धी

अनु क्र. तपशील अचिव्हमेंट मार्च २०२१
(लाखांमध्ये रु.)
अचिव्हमेंट मार्च २०२२
(लाखांमध्ये रु.)
अचिव्हमेंट मार्च २०२३
(लाखांमध्ये रु.)
१. शाखांची संख्या १३७+१ १३७+१ १३७+१
२. भाग भांडवल ८२९३.२२ ८४६९.०७ ८६१२.०५
३. ठेव २१७९६६.०९ २४१९४३.९१ २५३५६५.६९
४. उधारी ०.०० ०.०० ०.००
५. कर्ज आणि अग्रिम ११६३०१.५९ १५७७७४.२० १७६५८०.४२
६. गुंतवणूक ९३४४४.५५ ९९७१३.४० ९४२३८.३६
७. नफा तोटा ४०१.३५ ९२५.७४ १३९५.७९
८. प्रति कर्मचारी व्यवसाय ४६७.३३ ५४६.०६ ६२३.४०
९. प्रति शाखा उलाढाल २६१०.९६ २८९६.५१ ३११७.००
१०. सीआरएआर +९.६६ १०.०० ९.९१
११. नेटवर्थ ११३०१.१५ १२०९७.६२ १३०५६.४९
१२. खेळते भांडवल २८२७२४.१३ ३०९९१९.५५ ३२५७२९.४५
१३. ऑडिट वर्ग