अनु. क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव पद
१. श्री. ए. टी. मोटे कार्यकारी संचालक
२. श्री. ए. आर. वडेकर सरव्यवस्थापक
३. श्री. एस. एच. चौधरी विभाग प्रमुख - प्रशासन विभाग
४. श्री. व्ही. आर. शेंगुळे व्यवस्थापक - कृषी कर्ज विभाग
५. श्री. आर. आर. पाटील व्यवस्थापक - लेखापरीक्षण विभाग
६. ---- उपव्यवस्थापक - प्रशासन विभाग
७. ---- उपव्यवस्थापक - कृषी कर्ज विभाग
८. श्री. आर. बी. राठोड विभाग प्रमुख - बँकिंग विभाग
९. श्री. एस. आर. देशमुख विभाग प्रमुख - अभिलेख विभाग
१०. ---- व्हेईकल इंचार्ज
११. श्री. एस. बी. वैद्य विभाग प्रमुख - बिगर कृषी विभाग
१२. श्री. एस.आर.थोरात विभाग प्रमुख - विधी विभाग
१३. श्री. एन. पी. गोरे आयटी इन्चार्ज
१४. श्री. आर.एच. लोहाडे विभाग प्रमुख - रिअल इस्टेट आणि संवर्धन
१५. श्री. बी. एम. पगारे मागासवर्गीय कक्ष अधिकारी
१६. श्री. आर.आर. पाटील विभाग प्रमुख - दक्षता पथक विभाग
१७. श्री. एस. पी. मोकासे विभाग प्रमुख - वैयक्तिक कर्ज विभाग
१८. ---- विभाग प्रमुख - पडताळणी विभाग
१९. श्री. मोहम्मद अस्लम अनिस उल-हक नोडल अधिकारी - बँकिंग विभाग
२०. श्री. एस. आर. परदेशी विभाग प्रमुख - कटबुक विभाग